• วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  • หลักปรัชญา 5 ประการ
  • การจัดคณะนักเรียน
  • งานอนามัย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียน รู้และเข้าใจสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี ขับร้อง การแสดง และกีฬา สร้างวง สร้างทีมโชว์ผลงานสู่สังคม มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาการศึกษา 5 ประการของโรงเรียนและคุณลักษณะผู้เรียน 10 ข้อ

เป้าหมาย

นักเรียนทุกคนมีภาวะผู้นำ มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านศิลปะ ดนตรี ขับร้อง นาฏศิลป์ และกีฬา โดยสามารถสร้างวง สร้างทีมโชว์ผลงานสู่สังคม และผ่านเกณฑ์คุณลักษณะตามหลักปรัชญาการศึกษา 5 ประการของโรงเรียน ระดับดีเยี่ยม

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0