ส่งเสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และทดสอบทางภาษา

วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2566
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยกลุ่มสาระภาษาไทย
ได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียน ในกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และทดสอบทางภาษาผ่านกิจกรรมทดสอบความสามารถทางภาษาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องและอย่างคล่องแคล่ว นักเรียนสามารถไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการสืบเสาะ แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในจัดกิจกรรม ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้น มีรายละเอียดดังนี้
ห้องเรียนที่ชนะเลิศประจำเดือนมิถุนายน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 คณะ ซือซก
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 คณะ ส่องเต็ก
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 คณะ จุงหัว
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 คณะ ส่องเต็ก
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 คณะ ซือซก
 
ห้องเรียนที่ชนะเลิศประจำเดือนกรกฎาคม
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 คณะจุงหัว
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 คณะ จุงหัว
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 คณะฮัวบุ๋น
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 คณะ ส่องเต็ก
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 คณะฮัวบุ๋น
 
ห้องเรียนที่ชนะเลิศประจำเดือนสิงหาคม
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 คณะส่องเต็ก
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 คณะ ส่องเต็ก
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 คณะฮัวบุ๋น
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 คณะฮัวบุ๋น
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 คณะ จุงหัว
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่่ผ่านมา
ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/galleries/274
 
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0