น้อมวันทา บูชาครู "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 2565

      โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น  ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที  รู้จักการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีการไหว้ครูและประวัติครูสุ่นปิ่น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1.มอบตัวแทนห้องละ 2 คน

2.นักเรียนทำพิธีในห้องเรียน

มีเป้าหมายการดำเนินงาน นักเรียนสามารถอธิบายประวัติวันไหว้ครู  ขั้นตอนพิธีการ ตามหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน  กรอบ  IB รู้คำศัพท์  ๓ ภาษา เกี่ยวกับกิจกรรม และบทกลอนให้นักเรียนกล่าว

กลอนบทที่ 1

ครูคือผู้  นำทาง สร้างชีวิต                                 ให้รู้ผิด  รู้จริงแท้  รู้แก้ไข

ให้รู้ถูก  รู้ทั่ว  รู้ทางไป                                       รู้ใกล้ไกล  รู้ดีชั่ว  รู้ตัวตน

ให้เก่งทำ  เก่งสร้าง  เก่งทางคิด                          แก้สิ่งผิด  ทำใหม่  ให้ได้ผล

ช่วยแต่งเติม เสริมสร้าง  มนุษย์ชน                      ให้เป็นคน  เก่งดีสุข  พ้นทุกข์ภัย

พระคุณครู  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า                        กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย                         ประทับไว้  ในใจเรา  เฝ้าผูกพัน

จึงจัดงาน  วันครู  ขึ้นวันนี้                                   เชิญน้องพี่  มาร่วมงาน สมานฉันท์

น้อมระลึก  ถึงคุณ  บูรพาจารย์                             ช่วยสืบสาน วันครูไทย  ให้ยืนยาว

 

กลอนบทที่ 2

ถึงจะสูงเทียมฟ้าอย่าดูถูก              ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง

ศิษย์ไร้ครูอยู่ไม่ได้ไม่จีรัง              อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์   

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้             ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์              ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด                ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร                ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์        ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์                   มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง               สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง

 สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง 

 

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0