ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา นำนักเรียนชั้นป.2/1 ICEP และชั้นป.2/2 ICEP ณ Old Phuket Farm

วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2565
มื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา นำนักเรียนชั้นป.2/1 ICEP และชั้นป.2/2 ICEP ณ Old Phuket Farm เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการบูรณาการในรายวิชา UOI วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลกที่มีผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ บอกเหตุผลในการเลือกพื้นที่ตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ เลือกใช้ดินให้เหมาะสมกับชีวิตมนุษย์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ที่ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะกระบวนความคิด และ ทักษะในการสื่อสารกับผู้คนรอบข้าง มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น และ การตอบคำถาม
 
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0